Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Problematyka badawcza Problematyka badawcza

Problematyka badawcza

Katedra prowadzi badania statutowe na temat: Edukacja wczesnoszkolna w warunkach reformy szkolnej i przemian przełomu XX i XXI wieku.

Ponad trzydziestoletnia historia Katedry, istniejącej pod różnymi nazwami, to przede wszystkim bogaty dorobek naukowy licznego grona pracowników. Liczba pracowników kształtowała się od 4 nauczycieli akademickich na początku do 12-15 w różnych okresach. Wymiernymi rezultatami pracy naukowej są liczne i wysoko cenione publikacje krajowe i zagraniczne (monografie, skrypty,  artykuły w czasopismach),  uzyskane stopnie naukowe, organizowane konferencje i współpraca z innymi ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą (Czechy, Słowacja, Francja, Białoruś).

Ważne miejsce w dorobku Katedry zajmują dwie serie wydawnicze. W latach 1983 do 1999 ukazało się 14 zeszytów naukowych pod nazwą Studia Pedagogiczne. Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna  oraz czteroczęściowe skrypty Z teorii i praktyki nauczania początkowego.

Z uwagi na fakt, iż Katedra skupia specjalistów z różnych dziedzin problematyka badawcza jest bardzo zróżnicowana. Wspólny jest jednak adresat, do którego odnosi się rezultaty badań. Jest nim przyszły i obecny nauczyciel klas I-III.

Szczegółowe zainteresowania pracowników Katedry skupione są na następującej problematyce:

 • aktualne problemy edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
 • ewaluacja kompetencji dydaktycznych uczniów i nauczycieli wczesnoszkolnych,
 • konteksty rozwojowe zachowań werbalnych i leksykalnych dzieci w wieku wczesnoszkolnym,
 • nauczyciel - doradca rodziców i uczniów w wieku wczesnoszkolnym,
  rozwijanie osobowości uczniów klas I-III przez wykonywanie zadań matematycznych,
 • rozwijanie aktywności plastycznej z zahamowaniami twórczymi i problemami emocjonalnymi,
 • kompetencje czytelnicze uczniów młodszych,
 • aktywizacja postawy twórczej studentów na specjalności – kształcenie zintegrowane.

Cele badań pedagogicznych zmierzają do:

 • wypracowania optymalnych dróg poznania we wszystkich obszarach edukacji elementarnej,
 • ustalenia modelu nauczyciela przedszkola i klas I-III odpowiadającemu potrzebom współczesnych przemian edukacyjnych,
 • wyposażenie przyszłych nauczycieli w szeroki wachlarz kompetencji do pełnienia kreatywnej roli pedagoga edukacji elementarnej.

Realizowana problematyka badawcza mieści się w obszarze pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, psychologii humanistycznej, psychopedagogiki twórczości i pedeutologii. Wysiłki badawcze mają przyczynić się do wprowadzenia istotnych zmian w teorii i praktyce pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a zwłaszcza w zakresie edukacji dzieci od 3 do 10 lat, właściwego przegotowania programów oddziaływań pedagogicznych, a także weryfikacji programów kształcenia kandydatów na nauczycieli tego etapu edukacyjnego.