Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Izabela Plieth-Kalinowska, Relacje interpersonalne uczniów z niepełnosprawnościami w klasach integracyjnych – diagnoza i implikacje prakseopedagogiczne Izabela Plieth-Kalinowska, Relacje interpersonalne uczniów z niepełnosprawnościami w klasach integracyjnych – diagnoza i implikacje prakseopedagogiczne

Izabela Plieth-Kalinowska, Relacje interpersonalne uczniów z niepełnosprawnościami w klasach integracyjnych – diagnoza i implikacje prakseopedagogiczne

Izabela Plieth-Kalinowska, Relacje interpersonalne uczniów z niepełnosprawnościami w klasach integracyjnych – diagnoza i implikacje prakseopedagogiczne, UKW, Bydgoszcz 2020, s. 202.

„W nowoczesnej edukacji zmierza się do równego traktowania uczniów pełnosprawnych i uczniów z niepełnosprawnościami, dawania tym drugim szans sukcesu, radości ze współdziałania, dzielenia pozytywnych uczuć. Skutki takich działań związane są w dużym stopniu z relacjami interpersonalnymi uczniów z niepełnosprawnościami z ich pełnosprawnymi rówieśnikami, zatem warto je diagnozować, by dawać praktykom edukacyjnym (nauczycielom, wychowawcom, pedagogom szkolnym) wskazówki metodyczne. […] Praca Izabeli Plieth-Kalinowskiej ma znaczące wartości poznawcze, głównie z teorii wychowania, pośrednio zaś ma wartości metodyczne dla praktyki wychowania i kształcenia szkolnego” (fragment recenzji wydawniczej, prof. dr hab. Stanisław Palka, Instytut Pedagogiki UJ).

 „Kompleksowe spojrzenie na recenzowaną książkę pozwala na stwierdzenie, że posiada ona bezsporne wartości teoretyczno-utylitarne. Jest rozprawą wartościową i potrzebną w dziedzinie nauk społecznych, posiadającą niezaprzeczalne walory merytoryczne, interpretacyjne oraz prakseopedagogiczne, przy jednoczesnym eksponowaniu wartości edukacyjnych – tak istotnie ważnych dla współczesności i przyszłości w kontekście pedagogiki społecznej oraz diagnostyki psychopedagogicznej. Z tego punktu widzenia opiniowana praca stanowi ważny przyczynek aksjologiczno-teleologiczny do formułowania racjonalnego programu kształcenia i wychowania na danym szczeblu edukacji w kontekście konstruowania podstaw programowych. Z tych i innych względów książka ta winna znaleźć eksponowane miejsce w każdej bibliotece szkolnej i uczelniach kształcących przyszłych nauczycieli, a także w zasobach księgozbiorów indywidualnych zainteresowanych tą problematyką Czytelników" (fragment recenzji wydawniczej, dr hab. Jan Grzesiak, prof. PWSZ w Koninie).