Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Zakres realizowanej dydaktyki w zakresie: podstawowym, kierunkowym, specjalnościowym

Zakres realizowanej dydaktyki w zakresie: podstawowym, kierunkowym, specjalnościowym

W problematyce naukowej Katedry szczególnie mocno akcentowana jest edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna dzieci od 3 do 9 roku życia. Problematyka ta realizowana była w toku studiów na studiach II stopnia na kiernku Pedagogika: specjalności: pedagogika wczesnoszkolna, pedagogika przedszkolna oraz na studiach I stopnia:  pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie muzyczne, pedagogika wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Od roku akademickiego 2012/2013 także na nowo utowrzonym kierunku studiów I stopnia: Pedagogika wczesnoszkolna.

Od roku akademickiego 2019/2020 także na nowo utowrzonym kierunku studiów jednolitych magisterskich: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Pracownicy Katedry realizują zajęcia dydaktyczne na Kierunku Pedagogika w ramach bloku przedmiotów dopełniających – seminaria dyplomowe i seminaria magisterskie. Większość jednak zajęć dydaktycznych realizują na specjalnoścach: Pedagogika wczesnoszkolna oraz Pedagogika przedszkolna.

Od roku akademickiego 2017/2018 na studiach II stopnia na kierunku Pedagogika prowadzona będzie w naszym Zakładzie jednen moduł: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.

 

Przedmioty specjalnościowe na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia:

 • Pedagogika wczesnoszkolna: badania, rekonstrukcje, kierunki zmian
 • Współczesne koncepcje, prądy i kierunki w pedagogice przedszkolnej
 • Modele wspierania aktywności edukacyjnej we wczesnej edukacji
 • Pedeutologia
 • Innowacje w edukacji wczesnoszkolnej
 • Innowacje w edukacji przedszkolnej
 • Zasady konstruowania programów dydaktyczno-wychowawczych we wczesnej edukacji
 • Konstruowanie indywidualnych programów wspomagania rozwoju dziecka przedszkolnego
 • Wczesna edukacja do Innego
 • Formy edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej uczniów
 • Współpraca instytucji edukacyjnej  ze środowiskiem rodzinnym i społecznym

Przedmioty na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Pedagogika wczesnoszkolna I stopnia:

 • Język polski dla nauczycieli
 • Matematyka dla nauczycieli
 • Przyroda dla nauczycieli
 • Literatura dla dzieci
 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Pedagogika przedszkolna
 • Dydaktyka pierwszych lat nauczania
 • Metodyka edukacji polonistycznej i projektowanie
 • Metodyka edukacji matematycznej  i projektowanie
 • Metodyka edukacji przyrodniczej i projektowanie
 • Metodyka edukacji plastycznej
 • Metodyka edukacji technicznej
 • Metodyka wychowania fizycznego i promocja zdrowia
 • Metodyka kształcenia zintegrowanego
 • Warsztat metodyczny nauczyciela kl. I-III
 • Komunikacja społeczna i językowa w edukacji
 • Seminarium dyplomowe
 • Rozwijanie umiejętności wychowawczych
 • Teoria i metodyka wychowania przedszkolnego
 • Metodyka edukacji językowej w przedszkolu
 • Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu
 • Metodyka edukacji przyrodniczej i ekologicznej w przedszkolu
 • Metodyka edukacji plastycznej w przedszkolu
 • Metodyka edukacji muzycznej w  przedszkolu
 • Metodyka edukacji technicznej w przedszkolu
 • Metodyka kultury fizycznej i promocja zdrowia w przedszkolu
 • Pedagogika zabawy
 • Wspomaganie rozwoju dziecka o szczególnych uzdolnieniach
 • Praca z dzieckiem o zaburzonym rozwoju
 • Diagnoza przedszkolnej dojrzałości
 • Projektowanie edukacyjne w przedszkolu
 • Warsztat metodyczny nauczyciela przedszkola

Przez wiele lat w Katedrze były prowadzone studia podyplomowe w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej. Były to najpierw studia uzupełniające a następnie kwalifikacyjne. Kierownikiem studiów podyplomowych Wczesnej edukacji była dr hab. Anna Jakubowicz-Bryx, prof. uczelni. Studia przestały funkcjnnować w 2019 roku z powodu zmian w Rozporządzeniu Ministerstwa dotyczącgo standardu kształcenia nauczycieli.